about_01-1-f
about_01-2-f
about_01-3-f
about_01-4
about_01-5
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

YOUth worker PROmoting MEntal health-YouProMe

Το YOUth worker PROmoting MEntal health-YouProMe είναι ένα πρόγραμμα ΚΑ2, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ιταλική Εθνική Υπηρεσία [Agenzia Nazionale Giovani] υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+

Διενεργείται μέσω της σύμπραξης 5 οργανισμών δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου:

ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

έργου YOU PRO ME

Είναι η συμβολή του Youth Work στην προώθηση της ψυχικής υγείας των νέων μέσω της ανάπτυξης συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Η νέα στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία για την περίοδο 2019 – 2027, η οποία πάρθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των νέων, επισημαίνοντας την «Ψυχική Υγεία & Ευεξία» ως έναν από τους βασικούς της στόχους χάραξης πολιτικής, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα η ψυχική ευημερία και να λάβει τέλος ο στιγματισμός που παρατηρείται σε ζητήματα ψυχικής υγείας, προωθώντας έτσι την κοινωνική ένταξη όλων των νέων.

Οι νέοι έχουν επιβεβαιώσει την επιθυμία τους να ενισχύσουν τις δεξιότητες διαχείρισης ζητημάτων ψυχικής υγείας. Αυτό σημαίνει να αποκτήσουν ένα εύρος γνώσεων και δεξιοτήτων, ξεκινώντας από το πεδίο της συναισθηματικής νοημοσύνης και καταλήγοντας σε εκείνο της αυτογνωσίας, της διαχείρισης χρόνου και τις στρατηγικές αντιμετώπισης αντίξοων και πιεστικών καταστάσεων.

image-layers-4-01-f
image-layers-4-04-f
image-layers-4-03-f
image-layers-4-07
image-layers-4-05
ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΑΙΣΟ

Κύριοι Στόχοι του Έργου

Το έργο στοχεύει στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη δημιουργία καινοτόμων εργαλείων. Πιο συγκεκριμένα, το έργο έχει τους ακόλουθους στόχους:

Να κατανοήσει και να αναγνωρίσει τις ανάγκες και ικανότητες των Youth Workers που εργάζονται με νέους, οι οποίοι πάσχουν από ψυχικές διαταραχές.

Να αποδείξει τη συνάφεια μεταξύ των κοινωνικο-συναισθηματικών ικανοτήτων και των νεαρών ατόμων με ψυχικές διαταραχές

Να δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για Youth Workers, αναπτύσσοντας την ικανότητά τους να προάγουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες σε νεαρούς που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές.

image-layers-3-01-f
image-layers-3-02-F
image-layers-3-03-F
image-layers-3-04-F
image-layers-3-05
image-layers-3-06

Να αυξήσει την ποιότητα της άτυπης και μη-τυπικής μάθησης στην αλληλεπίδραση των Youth Workers και νέων με ψυχικές διαταραχές.

Να βελτιώσει τις ικανότητες των επαγγελματιών και των μη επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον προαναφερθέντα τομέα του έργου.

Να διευκολύνει την εκπαιδευτική πρόσβαση των τοπικών κοινοτήτων (εκπαιδευτών, επαγγελματιών, κ.λπ.) σε τομείς σχετικούς με τις κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες των νέων με ψυχικές διαταραχές.

Να κατανοήσουν οι νέοι τις ευεργετικές ιδιότητες που έχουν οι κοινωνικό-συναισθηματικές ικανότητες στην κοινωνική τους ένταξη, αυξάνοντας έτσι την ευημερία τους.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αποτελέσματα

Ύστερα από μία εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση και μελέτη πεδίου, συνάμα με την υλοποίηση δραστηριοτήτων και ομάδων εστίασης, όπου συμμετείχαν Youth Workers και νέοι με διανοητικές δυσκολίες, η κοινοπραξία στοχεύει να δημοσιεύσει:

Ως αποτέλεσμα αυτώ των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, οι Youth Workers αλλά και η ευρύτερη κοινότητα των εκπαιδευτικών και επαγγελματιών που εργάζονται με πληθυσμούς νέων, θα έχουν πρόσβαση σε ενημερωτικές πληροφορίες που απαντούν επείγουσες ερωτήσεις σχετικά με τις κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες των νέων. Με αυτό τον τρόπο, οι Youth Workers θα ενσωματώσουν στο χαρτοφυλάκιό τους κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, οι οποίες θα έχουν στοχεύουν στην υποστήριξη των νέων με ψυχικές διαταραχές